تبلیغات
تبلیغات

تعرفه تبلیغات در این سایت

کد تبلیغ شرح تبلیغ سایز تبلیغ قیمت یک ماهه قیمت یک ساله
1 درج بنر در بالای پست ها
60*468
5/000 غیر فعال
2 درج بنر در بالای پست ها
90*468
6/000 غیر فعال
3 درج لوگو در ستون چپ
120*240
5/000 غیر فعال
4 درج لوگو در ستون راست
120*240
5/000 غیر فعال
5 بنر سه گوش در چهار مکان
125*125
10/000 غیر فعال
6 بنر چهار گوش در چهار مکان
125*125
15/000 غیر فعال
7تبلیغات متنی-------2/500غیر فعال